Ældrepolitik

Ældrepolitik i tide.

Den ”tikkende ældrebombe”
Vi ved, at antallet af ældre vil stige betydeligt om 20-25 år, og det har skabt frygt for, om der kan blive råd til at bevare efterløn og folkepension.
Nogle mener man bør stramme reglerne endnu mere for efterlønnen eller helt afskaffe den for at tvinge ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet.
Det ønsker jeg ikke. Ingen skal tvinges til at blive længere på arbejdsmarkedet end de ønsker.

Jeg vil hellere gøre det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet. Først og fremmest må virksomhederne selv i gang med en holdningsændring
( væk med fordomme og vanetænkning ). Der er brug for en seniorkultur, der værdsætter de ældre medarbejderes viden og erfaring. Jeg ønsker en fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, både hvad angår alder og arbejdstid, og de ældre må ikke diskrimineres med hensyn til efteruddannelse.

For dem der ikke klare det gamle job på fuld tid, må der oprettes seniorjob/servicejob evt med et andet indhold, det betyder bl.a. at der bør være adgang til arbejde på deltid. Det betyder også at Socialdemokratiet vil give tilskud til ordinær ansættelse af seniorer i den offentlige sektor.
Konkret foreslår vi, at en offentlig arbejdsplads der ansætter f.eks. langtidsledig senior får et tilskud. Udover tilskuddet er der tale om ansættelse på helt
normale overenskomstmæssige vilkår.

Planlægning i tide:
Når vi nu ved, at antallet af ældre vil stige mener jeg det offentlige ( kommunen ) må planlægge i tide ikke mindst på boligområdet. For eksempel en situation hvor ældre der har været på sygehus ikke kan udskrives, fordi kommunen ikke har et tilbud til den ældre, der skal være mulighed for aflastningshjem, genoptrænings-centre, og i yderste konsekvens mulighed for en plejehjemsplads. ( I Rødovre er der igangsat udvidelse af fx plejehjemspladser som er planlagt
til brug i 2008 ). Ifølge Rødovre kommune er der ingen ventetid på plejehjemspladser medio juli 2008.

Der skal være rummelige omsorgsboliger til dem der ikke længere kan klare sig selv. Jeg kunne godt tænke mig ”Olle-Koller” til dem der kan finde
ud af noget i fællesskab. Der skal være ældreegnede boliger til dem der gerne vil bo for sig selv. Der skal både være noget til at leje og noget til at eje –
og der skal være hjælp og omsorg til rådighed for dem der her brug for det uanset boligform.

Vi ved endvidere at fremtidens ældre vil have betydeligt flere penge mellem hænderne på grund af pensionsopsparinger, og de vil derfor stille større krav til kvaliteten i det der tilbydes og de vil have valgmuligheder. Det skal man tage højde for i kommunen. Jeg mener den ældre selv må i god tid planlægge
”den tredje alder” Det er grundlæggende vores eget ansvar. Så mange som muligt må allerede fra de unge år spare op på en pensionsordning og man skal
vælge sin ældrebolig i tide mens man har kræfter til at flytte til noget mindre og mere ældreegnet. Derfor bør kommunen tilbyde en ældreboligrådgivning,
som kan give individuel vejledning om bomuligheder og give gode råd om juridiske og økonomiske spørgsmål.

Livskvalitet:
Når man ikke længere er på arbejdsmarkedet føler mange det som en dramatisk ændring hvor man mister betydning og selvværd. Også derfor er en gradvis tilbagetrækning at foretrække. Det er vigtigt at både de offentlige og private organisationer eller foreninger sørger for mødesteder og et varieret tilbud af aktiviteter for de ældre medborgere.

Sund kost og motion betyder meget for helbredet men så sandelig også for livsglæden. Så længe man har noget at sin mobilitet i behold gælder det om at
komme ud og være i selskab med andre. Der forslår jeg hvor der er mulighed for det, at kommunen som alternativ til den udbragte måske dybfrosne mad,
uddeles spisebilletter til små hyggelige spisesteder. På den måde kan den varme mad i hyggeligt samvær med andre blive noget man ser frem til.
Det bedste værn mod ensomhed, svækkelse og sygdom er aktiv livsudfoldelse.

Hjemmepleje og Hjemmehjælp:
Kommunerne/kommunen skal sørge for at opgaverne bliver løst når de ældre har brug for hjælp. Hjemmehjælpen har været kritiseret en del og står altid for skud, dels fordi mange ikke føler de får den hjælp de har behov for og dels fordi den i nogen grad kunne tilrettelægges bedre, og det vil jeg gøre noget ved som lokalpolitiker hvis jeg får magt som jeg har agt.

Jeg ønsker først og fremmest at ændre systemet for tildeling af personlig pleje til ældre i eget hjem. Det skal ske ved at hjælpen visiteres af hjemmeplejen og
egen læge i samråd med den der skal modtage hjælpen. Jeg ønsker at de ældre derved får et retskrav på ydelsen, gives den ikke som aftalt eller ændres aftalen
uden om modtageren skal der kunne klages over kommunens afgørelse.

Dernæst mener jeg der bør være mulighed for at vælge mellem en privat og en offentlig løsning. Ved udlicitering skal formålet være at få alternativer til den kommunale service. Det giver konkurrence som kan forbedre kvaliteten i servicen – men på den betingelse af at kommunen har ansvaret og at den ikke bare
sikre sig en god pris, men også sætter mål på kvaliteten.

Mere kvalitet og omsorg i ældreplejen:
De ældre oplever i disse år en meget ringere kvalitet i plejen og omsorgen. Det er selvfølgelig ikke alle kommuner hvor der er således, men der hvor problemet
er, har det uacceptable konsekvenser for de svageste og helbredsmæssigt dårligst stillede ældre i Danmark, der er afhængige af den offentlige omsorg og service. Det er ikke et rigt samfund værdigt, og vi vil ganske enkelt ikke finde os i det mere.

Skal man i dag gøre status over Danmarks ældrepleje, tegner der et billede hvor de ældre udsættes for pleje- og omsorgssvigt,
( der er kommuner hvor der ikke er de store problemer og hvor det kører godt for ældre plejen ) de ældres klager bliver ikke hørt, sygefraværet er i rekord
blandt ansatte i plejesektoren, og man oplever en voldsom nedslidning af de ansatte. Fejlmedicinering og uhumske hygiejneforhold er blevet virkelighed mange steder for ældre mennesker i Danmark. Det vil vi i Socialdemokratiet ikke acceptere, partiet har derfor udarbejdet nogle forslag jeg fuldt ud kan stå inde for.

1. Mere tid til omsorg.
2. Lyt til de ældre.
3. Mere kvalitet i ældreplejen.
4. Bryd de ældres ensomhed.
5. Krav på en værdig sidste tid.
6. Mere kommunal sundhedsfremme.
7. Prioriter de ældre medicinske patienter.
8. Livsglæde er den bedste medicin.
9. Uddan og behandl personalet godt.
10. Rekrutter flere.


(1) Vi skal have flere ansatte i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Det giver mere tid til omsorg og pleje.
(2) De ældre skal tages alvorligt. Vi vil se på ældres retssikkerhed og muligheder for at klage.
(3) Vi skal have mere kvalitet i ældreplejen ud fra de ældres individuelle behov. Personlig pleje skal forbedres. En god rengøring skal prioriteres.
Maden skal være i top.
(4) Ensomme ældre i personlige kriser eller ensomhed efter ægtefælles død skal tilbydes tid til ekstra samvær og omsorg.
(5) Vi skal skabe bedre rammer for en værdig sidste tid for ældre. Ældre må have tilbud om at gå den sidste tid i møde uden ensomhed og med menneskelig omsorg.
(6) Genoptræning skal styrkes. Vi skal blive bedre til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Medicinrådgivningen i ældreplejen skal løftes betydeligt.
(7) En national handlingsplan skal sikre bedre behandling af medicinske patienter.
(8) Der skal være flere tilbud til ældre indenfor idræt og motion, samt sociale og kulturelle aktiviteter.
(9) Arbejdsmiljøet og trivsel skal forbedres. Sygefraværet skal ned. Personalet skal have bedre vilkår for efteruddannelse. Der skal være tid til omsorg for de ældre. Bedre ledelse gennem værdier, faglighed og tillid.
(10) Vi skal skabe bedre udviklingsmuligheder, mere fleksibilitet og prestige i uddannelsen og arbejdet med mennesker indenfor ældreplejen.


Tilbage til forsiden